ברכת המזון….Grace After Meals

8
BLESSING AFTER A MEAL
The Blessing After A Meal is recited seated, at the place where the meal1 was eaten.
On days when Tachnun is recited:
íb eðáLé íL ìáa úBøäð © § «© ¨ ¨ ¤ ¨ £© ìr©
ìr :ïBiö úà eðøëæa ,eðéëa © ¦ ¤ «¥û§ ¨ § ¦« ¨
ék :eðéúBøpk eðéìz ,dëBúa íéáør ¦ «¥ Ÿ ¦ ¦« ¨ ¨ § ¦ ¨£
øéL éøác eðéáBL eðeìàL íL ¦ ¥û§ ¦ «¥ « ¥ § ¨
øéMî eðì eøéL ,äçîN eðéììBúå ¦ ¦ «¨ ¦« ¨ § ¦ «¥ ¨ §
ìr ,éé øéL úà øéLð Céà :ïBiö © ¨§ ¦ ¤ ¦ ¨ ¥ ¦
,íéìLeøé CçkLà íà :øëð úîãà ¦«¨ ¨ § ¥ ¨ § ¤ ¦ ¨ ¥ © û§ ©
ékçì éðBLì ÷aãz :éðéîé çkLz ¦ ¦ § ¦ § © § ¦ ¦ ¦ § © § ¦
úà äìrà àG íà ,éëøkæà àG íà ¤ ¤ £ © ¦ ¦ «¥ § § ¤ ¦
éé øëæ :éúçîN Làø ìr íéìLeøé ¨§ Ÿ § ¦ ¨ § ¦ Ÿ © ¦«© ¨ §
,íéìLeøé íBé úà íBãà éðáì ¦«¨ ¨ § ¥ ¡ ¥ û§ ¦
:da ãBñéä ãr eør eør íéøîàä ¨ û§ © © «¨ «¨ ¦ û§ Ÿ ¨
ílLiL éøLà ,äãeãMä ìáa úa ¤ © û§ ¤ ¥ § © ¨ û§ © ¤ ¨ ©
éøLà :eðì zìîbL CIeîb úà C ¥ § © «¨ § § © ¨ ¤ ¥ § ¤ ì¨
:òìqä ìà Céììò úà õtðå æçàiL 2
© «¨ © ¤ ¦«© ¨ Ÿ ¤ ¥ ¦ § ¥ Ÿ ¤
:øéL øBîæî úðéâða¦ û§ ¦ çvðîì «¥ © û§ © ¦ § ¦ Ÿ
,eðëøáéå eðpçé íéäìà «¥ û§ ¨ ¦ «¥ ¨ § ¦ Ÿ ¡
õøàa úrãì :äìñ eðzà åéðt øàé ¤«¨ ¨ © «©¨ ¨ «¤ «¨ ¦ ¨ ¨ ¥ ¨
EeãBé :Eú « «¤ reLé íéBb ìëa ,Ekøc ¨ § ¦ ¨ § «¤ § ©
:ílk íénr EeãBé ,íéäìà íénr ¨ ª ¦ © « ¦ Ÿ ¡ ¦ ©
ètLú ék ,íénàì eðpøéå eçîNé Ÿ § ¦ ¦ ¦ ª § û§ © ¦ § § ¦
íçðz õøàa íénàìe ,øLéî íénr ¥ § © ¤«¨ ¨ ¦ ª §û Ÿ ¦ ¦ ©
EeãBé ,íéäGà íénr EeãBé :äìñ « ¦ ¡ ¦ © « ¨ «¤
,dìeáé äðúð õøà :ílk íénr ¨ § ¨ û§ ¨ ¤«¤ ¨ ª ¦ ©
eðëøáé :eðéäGà íéäìà eðëøáé «¥ û§ ¨ § «¥ ¡ ¦ Ÿ ¡ «¥ û§ ¨ §
éñôà ìk BúBà eàøééå ,íéäGà ¥ û§ © ¨ û§ ¦ § ¦ ¡
:õøà 3
¤«¨
On days when Tachnun is not
recited:4
éé áeLa ,úBìrnä øéL¦ ¨§ § £ © ©
eðééä ,ïBiö úáéL úà ¦« ¨ ¦ © ¦ ¤
÷BçN àìné æà :íéîìçk § ¥ ¨ ¦ ¨ ¦ §ûŸ §
eøîàé æà ,äpø eððBLìe eðét û§ Ÿ ¨ ¨ ¦ «¥ §û ¦«
ír úBNrì éé ìécâä ,íéBbá ¦ £© ¨§ ¦ § ¦ ¦ ©
úBNrì éé ìécâä :älà £© ¨§ ¦ § ¦ ¤ «¥
äáeL :íéçîN eðééä ,eðnr ¨ ¦ ¥ § ¦« ¨ «¨ ¦
íé÷éôàk ,eðúéáL úà éé ¦ ¦ £ © «¥ ¦ § ¤ ¨§
, ä r î ã a í é r ø f ä : á â p a ¨ § ¦ § ¦ û§Ÿ © ¤«¤ ©
Cìé CBìä :eøö÷é äpøa ¥ ¥ ¨ Ÿ « § ¦ ¨ ¦ §
àa ,òøfä CLî àNð äëáe Ÿ ©«¨ © ¤ «¤ ¥ Ÿ Ÿ ¨
:åéúnìà àNð äpøá àáé 5
¨ Ÿ ª £ ¥ Ÿ ¨ ¦ § Ÿ ¨
,øéL øBîæî çø÷ éðáì ¥ û§ ¦
¦ § ¦ ©Ÿ «
:Lã÷ éøøäa Búãeñé ¤Ÿ « ¥û§ © § ¨ §
ìkî ,ïBiö éørL éé áäà Ÿ ¦ ¦ ¥£ © ¨§ ¥Ÿ
ú B ã a ë ð : á ÷ r é ú B ð kLî ¨ § ¦ Ÿ £© § § ¦
íéäGàä øér ,Ca øaãî ¦ ¡ ¨ ¦ ¨ ¨ ª §
ì á á e á ä ø ø é k æ à : ä ì ñ ¤ ¨ © «© ¦ § © ¨ «¤
ír øöå úLìô äpä ,érãéì ¦ Ÿ § ¤ «¤ § ¥ ¦ ¨ û§Ÿ §
ïBiöìe :íL ãlé äæ ,Lek ¦ §û ¨ © ª ¤
,da ãlé Léàå Léà øîàé ¨ © ª ¦ § ¦ © ¨ ¥
øtñé éé :ïBéìr äððBëé àeäå Ÿ § ¦ ¨§ § ¤ ¨«¤û§ § §
íL ãlé äæ ,íénr áBúëa ¨ © ª ¤ ¦ © û§ ¦
ìk ,íéììçk íéøLå :äìñ Ÿ ¦ §ûŸ § ¦ ¨ § ¨ «¤
:Ca éðérî 6
¨ ©¨ § ©
BLESSING AFTER A MEAL
The Blessing After A Meal is recited seated, at the place where the meal1 was eaten.
On days when Tachnun is recited:
Iò By the rivers of Babylon, there
we sat and wept as we remembered
Zion. There, upon the willows we
hung our harps. For there our captors demanded of us songs, and those
who scorned us—rejoicing, [saying,]
“Sing to us of the songs of Zion.”
How can we sing the song of the
Lord on alien soil? If I forget you,
Jerusalem, let my right hand forget its
dexterity. Let my tongue cleave to my
palate if I will not remember you, if
I will not bring to mind Jerusalem
during my greatest joy! Remember, O
Lord, against the Edomites the day of
the destruction of Jerusalem, when
they said, “Raze it, raze it to its very
foundation!” O Babylon, who are
destined to be laid waste, happy is he
who will repay you in retribution for
what you have inflicted on us. Happy
is he who will seize and crush your
infants against the rock!
2
øåîæî For the choirmaster, a song
with instrumental music, a psalm.
May God be gracious to us and bless
us, may He make His countenance
shine upon us forever, that Your way
be known on earth, Your salvation
among all nations. The nations will
extol You, O God; all the nations will
extol You. The nations will rejoice
and sing for joy, for You will judge
the peoples justly and guide the nations on earth forever. The peoples
will extol You, O God; all the peoples
will extol You, for the earth will have
yielded its produce, and God, our
God, will bless us. God will bless us;
and all, from the furthest corners of
the earth, shall fear Him.
3
On days when Tachnun is not
recited:4
øéù A song of ascents. When
the Lord will return the exiles
of Zion, we will have been like
dreamers. Then our mouth
will be filled with laughter,
and our tongue with songs of
joy; then will they say among
the nations, “The Lord has
done great things for these.”
The Lord has done great
things for us; we were joyful.
Lord, return our exiles as
streams to arid soil. Those
who sow in tears will reap
with songs of joy. He goes
along weeping, carrying the
bag of seed; he will surely return with songs of joy, carrying his sheaves.
5
éðáI By the sons of Korach,
a psalm, a song whose basic
theme is the holy mountains
[of Zion and Jerusalem]. The
Lord loves the gates of Zion
more than all the dwelling
places of Jacob. Glorious
things are spoken of you, eternal city of God. I will remind
Rahav and Babylon concerning My beloved; Philistia and
Tyre as well as Ethiopia, “This
one was born there.” And to
Zion will be said, “This person
and that was born there”; and
He, the Most High, will establish it. The Lord will count in
the register of people, “This
one was born there.” Selah.
Singers as well as dancers [will
sing your praise and say], “All
my inner thoughts are of
you.”
6
1. Consisting of at least one ounce of bread. 2. Psalm 137. 3. Ibid. 67. 4. See page 592.
5. Ibid. 126. 6. Ibid. 87.89 BLESSING AFTER A MEAL oefnd zkxa 89
:éôa Búläz ãéîz ,úr ìëa éé úà äëøáà
1
ìkä øác óBñ Ÿ © ¨ ¨ ¦ § ¨ ¦ § ¦ ¨ ¥ ¨ § ¨§ ¤ ¨ û§ ¨ £
ìk äæ ék øBîL åéúåöî úàå àøé íéäìàä úà ,òîLð ¨ ¤ ¦ § ¨ Ÿ § ¦ ¤ § ¨§ ¦ Ÿ ¡¨ ¤ ¨ § ¦
:íãàä 2 3
:ãrå íìBòì BLã÷ íL øNa ìk Cøáéå ét øaãé éé úläz ¤ ¨ ¨ § § ¨ ¥ ¨ ¨ ¨ ¥¨ ¦ ¦ ¤ ©§ ¨§ © ¦ § ¨ ¨ ¨
:déeììä íìBò ãrå äzrî dé Cøáð eðçðàå 4
¨ §û © ¨ © § ¨ © ¥ ¨ ¥¨ § § «©£©
:ìàî Bøîà úìçðå íéäìàî òLø íãà ÷ìç äæ 5
¥ ¥ § ¦ © £© § ¦ Ÿ ¡ ¥ ¨ ¨ ¨ ¨ ¤ «¥ ¤
Rinse the fingertips and pass them over the lips, then recite the following:
:éé éðôì øLà ïçìMä äæ éìà øaãéå 6
¨§ ¥ û§ ¦ ¤ £ ¨ § ª © ¤ © ¥ ¥ ©û§ ©
ZIMMUN —INVITATION
When three or more men eat together, one of them leads the rest in the blessing.7 When
ten or more eat together, add Epidl` ¥Ÿ ¡ as indicated.
Leader:
:ïéLèðra ïéìråå øéî éúBaø ¦ § § ¤ ¦ ¤ ¦ © ©
Others:
ä z r î C ø á î é é í L é ä é ¨ © ¥ ¨Ÿ § ¨ § ¥ ¦ §
:íìBò ãrå 8
¨ © §
Leader:
ãrå äzrî Cøáî éé íL éäé © § ¨ © ¥ ¨Ÿ § ¨§ ¥ ¦ §
ïðaøå ïðøî úeLøa :íìBò ¨ ¨ ©§ ¨ ¨ ¨ û§ ¦ ¨
eðìëàL § «© ¨ ¤ (eðéäìà) «¥Ÿ ¡ Cøáð éúBaøå ¥¨ § © ©§
:BlMî¤ ¦
Others who have eaten:
BlMî eðìëàL ¤ ¦ § «© ¨ ¤ (eðéäìà) «¥Ÿ ¡ Ceøa¨
:eðééç Báeèáe ¦« ¨ û§
Those who have not eaten respond:
BîL Cøáîe § ¨Ÿ û§ (eðéäìà) «¥Ÿ ¡ Ceøa¨
:ãrå íìBòì ãéîz ¤ ¨ ¨ § ¦ ¨
Leader:
BlMî eðìëàL ¤ ¦ § «© ¨ ¤ (eðéäìà) «¥Ÿ ¡ Ceøa¨
:eðééç Báeèáe ¦« ¨ û§
At a wedding or Sheva Berachot, the leader
says:
:ïéLèðra ïéìråå øéî éúBaø ¦ § § ¤ ¦ ¤ ¦ © ©
Others:
ä z r î C ø á î é é í L é ä é ¨ © ¥ ¨Ÿ § ¨ § ¥ ¦ §
:íìBò ãrå 8
¨ © §
Leader:
ãrå äzrî Cøáî éé íL éäé © § ¨ © ¥ ¨Ÿ § ¨§ ¥ ¦ §
ïðaøå ïðøî úeLøa :íìBò ¨ ¨ ©§ ¨ ¨ ¨ û§ ¦ ¨
äçîOäL eðéäìà Cøáð éúBaøå ¨ § ¦ © ¤ «¥Ÿ ¡ ¥¨ § © ©§
:BlMî eðìëàL BðBòîa ¤ ¦ § «© ¨ ¤ û§ ¦
Others who have eaten:
BðBòîa äçîOäL eðéäìà Ceøa û§ ¦ ¨ § ¦ © ¤ «¥Ÿ ¡ ¨
:eðééç Báeèáe BlMî eðìëàL ¦« ¨ û§ ¤ ¦ § «© ¨ ¤
Those who have not eaten respond:
BðBòîa äçîOäL eðéäìà Ceøa û§ ¦ ¨ § ¦ © ¤ «¥Ÿ ¡ ¨
:ãrå íìBòì ãéîz B ¤ ¨ ¨ § ¦ ¨ îL Cøáîe § ¨Ÿ û§
Leader:
BðBòîa äçîOäL eðéäìà Ceøa û§ ¦ ¨ § ¦ © ¤ «¥Ÿ ¡ ¨
:eðééç Báeèáe BlMî eðìëàL ¦« ¨ û§ ¤ ¦ § «© ¨ ¤
äëøáà I will bless the Lord at all times; His praise is always in my
mouth.
1
Ultimately, all is known; fear God and observe His commandments, for this is the whole purpose of man.
2
My mouth will
utter the praise of the Lord; let all flesh bless His holy Name forever.
3
And we will bless the Lord from now to eternity. Praise the Lord.
4
äæ This is the portion of a wicked man from God, and the heritage
assigned to him by God.
5
Rinse the fingertips and pass them over the lips, then recite the following:
øáãéå And he said to me: This is the table that is before the Lord.
6
ZIMMUN —INVITATION
When three or more men eat together, one of them leads the rest in the blessing.7 When
ten or more eat together, add elo-haynu as indicated.
Leader:
Rabosai mir vel’n bentsh’n.
Others:
Y’hi shaym adonöy m’voröch
may-atöh v’ad olöm.
8
Leader:
Y’hi shaym adonöy m’voröch
may-atöh v’ad olöm. Bir’shus
mörönön v’rabönön v’rabosai,
n’vöraych (elo-haynu) she-
öchalnu mi-shelo.
Others who have eaten:
Böruch (elo-haynu) she-öchalnu
mi-shelo uv’tuvo chö-yinu.
Those who have not eaten respond:
Böruch (elo-haynu) u-m’voröch
sh’mo tömid l’olöm vö-ed.
Leader:
Böruch (elo-haynu) she-öchalnu
mi-shelo uv’tuvo chö-yinu.
At a wedding or Sheva Berachot, the leader
says:
Rabosai mir vel’n bentsh’n.
Others:
Y’hi shaym adonöy m’voröch
may-atöh v’ad olöm.
8
Leader:
Y’hi shaim adonöy m’voröch
may-atöh v’ad olöm. Bir’shus
mörönön v’rabönön v’rabosai,
n’vöraych elo-haynu shehasimchö bi-m’ono she-öchalnu
mi-shelo.
Others who have eaten:
Böruch elo-haynu she-hasimchö
bi-m’ono she-öchalnu mi-shelo
u-v’tuvo chö-yinu.
Those who have not eaten respond:
Böruch elo-haynu she-hasimchö
bi-m’ono u-m’voröch sh’mo
tömid l’olöm vö-ed.
Leader:
Böruch elo-haynu she-hasimchö
bi-m’ono she-öchalnu mi-shelo
u-v’tuvo chö-yinu.
1. Psalms 34:2. 2. Ecclesiastes 12:13. 3. Psalms 145:21. 4. Ibid. 115:18. 5. Job 20:29.
6. Ezekiel 41:22. 7. When reciting the Blessing After A Meal over a cup of wine, the leader
holds the cup in the palm of his hand through the blessing of milWExi dpaE ¦ © ¨ § ¥ § on page 92, and again
for the blessing over the wine on page 95. 8. Psalms 113:2.
Leader: Gentlemen, let us say the Blessings. Others: May the Name of the Lord be
blessed from now and to all eternity. Leader: May the Name of the Lord be
blessed from now and to all eternity. With your permission, esteemed gentlemen,
let us bless Him (our God) of whose bounty we have eaten. Others who have eaten:
Blessed be He (our God) of whose bounty we have eaten and by whose goodness
we live. Those who have not eaten: Blessed (be our God) and praised be His Name
continually forever and ever. Leader: Blessed be He (our God) of whose bounty
we have eaten and by whose goodness we live.90 BLESSING AFTER A MEAL oefnd zkxa 90
The leader concludes each blessing aloud, and the others respond on`¥ ¨ .
íìBòä úà ïfä ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨ ¨ ¨ ¤ ¨ © ¨ ¨ ¤ «¤ «¥Ÿ
ïúBð àeä íéîçøáe ãñça ïça Báeèa Blk ¥ ¦ £ ©û§ ¤ «¤ § ¥ § § ª
:Bcñç íìBòì ék øNa ìëì íçì
1
eðnr ìBãbä Báeèáe «¨ ¦ ¨ © û§ § © ¨ § ¦ ¨ ¨ ¨ § ¤«¤
:ãrå íìBòì ïBæî eðì øñçé ìàå eðì øñç àì ãéîz ¤ ¨ ¨ § ¨ «¨ © § ¤ © § «¨ ¥ ¨ Ÿ ¦ ¨
áéèîe ìkì ñðøôîe ïæ ìà àeä ék ìBãbä BîL øeára ¦ ¥ Ÿ © ¥ § © û§ ¨ ¥ ¦ ¨ © § £ ©
^øeîàk ,àøa øLà åéúBiøa ìëì ïBæî ïéëîe ìkì ¨ ¨ ¨ ¨ ¤ £ ¨ ¦ § ¨ § ¨ ¦ ¥ Ÿ ©
:ïBöø éç ìëì réaNîe Eãé úà çúBt
2
,éé äzà Ceøa ¨§ ¨ © ¨ ¨ © ¨ § © ¦« § © «¤¨ ¤ © «¥
:ìkä úà ïfä Ÿ © ¤ ¨ ©
õøà eðéúBáàì zìçðäL ìr eðéäìà éé El äãBð ¤ « ¤«¤ «¥ £© ¨ § «© § ¦ ¤ © «¥Ÿ ¡ ¨§ §
eðéäìà éé eðúàöBäL ìrå äáçøe äáBè äcîç «¥Ÿ ¡ ¨§ «¨ ¥ ¤ © § ¨ ¨ û§ ¨ ¨ § ¤
Eúéøa ìrå íéãár úéaî eðúéãôe íéøöî õøàî û§ ¦ § © § ¦ ¨ £ ¥ ¦ «¨ ¦ û§ ¦ «© § ¦ ¤«¤ ¥
Eéwç ìrå eðzãnl «¤ª © § «¨ § © ¦ L EúøBz ìrå eðøNáa zîúçL ¤ û§ ¨ © § «¥ ¨ û§ ¦ ¨ § «© ¨ ¤
úìéëà ìrå eðzððBçL ãñçå ïç íéiç ìrå eðzrãBäL © ¦ £ © § «¨ § © ¤ ¤ «¤ ¨ ¥ ¦ © © § «¨ § © ¤
ìëáe íBé ìëa ãéîz eðúBà ñðøôîe ïæ äzàL ïBæî ¨ û§ ¨ § ¦ ¨ «¨ ¥ § © û§ ¨ ¨ © ¨ ¨
:ärL ìëáe úr ¨ ¨ ¨ û§ ¥
On Chanukah and Purim, add the following.
If omitted, continue until page 95, and follow instructions there.
ìrå úBòeLzä ìrå úBøeábä ìrå ï÷øtä ìrå íéqpä ìrå© § © § û§ © © § û§ © © § ¨ §ª © © § ¦ ¦ ©
:äfä ïîæa íää íéîia eðéúBáàì úéNrL úBàìôpä ¤© © û§ ¦ ¥ ¨ ¦ ¨ © «¥ £© ¨ ¦« ¨ ¤ ¨ § ¦ ©
For Chanukah:
,ìBãb ïäk ïðçBé ïa eäéúzî© éîéa ¥ ¦ ¨ ¥ Ÿ ¨ ¨ ¤ «¨ § ¦
úeëìî äãîrLk ,åéðáe éàðBîLç §û © ¨ û§ ¨ ¤ § ¨ ¨ ¦ ¨ § ©
íçékLäì ,ìàøNé Enr ìr ärLøä ïåé ¨ ¦ § © § ¥ ¨ § ¦ û§ © © ¨ ¨ û§ ¨ ¨¨
äzàå ,E ¨ © § «ðBöø éwçî íøéáräìe EúøBz ¤ § ¥ ª ¥ ¨ ¦ £ © §û «¤ ¨
.íúøö úra íäì zãîr ,íéaøä Eéîçøa ¨ ¨ ¨ ¥ § ¤ ¨ ¨ § «© ¨ ¦ © ¨ «¤ £ © §
For Purim:
øzñàå éëcøî¨ éîéa ¥ ¦ ¥ § ¤ § © § §
,äøéaä ïLeLa ¨ ¦ © © §
ïîä íäéìr ãîrLk ¨ ¨ ¤ ¥ £ © ¨ ¤ §
ãéîLäì Lwa ,òLøä ¦ § © § ¥ ¦ ¨ ¨ ¨
ìk úà ãaàìe âøäì ¨ ¤ ¥ © §û Ÿ £ ©
The leader concludes each blessing aloud, and the others respond Amen.
Transliteration, page 626.
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe,
who, in His goodness, provides sustenance for the entire
world with grace, with kindness, and with mercy. He gives
food to all flesh, for His kindness is everlasting.
1
Through
His great goodness to us continuously we do not lack [food],
and may we never lack food, for the sake of His great Name.
For He, benevolent God, provides nourishment and sustenance for all, does good to all, and prepares food for all His
creatures whom He has created, as it is said: You open Your
hand and satisfy the desire of every living thing.
2
Blessed are
You, Lord, who provides food for all.
äãåð We offer thanks to You, Lord our God, for having
given as a heritage to our ancestors a precious, good and
spacious land; for having brought us out, Lord our God,
from the land of Egypt, and redeemed us from the house
of bondage; for Your covenant which You have sealed in
our flesh; for Your Torah which You have taught us; for
Your statutes which You have made known to us; for the
life, favor, and kindness which You have graciously bestowed upon us; and for the food we eat with which You
constantly nourish and sustain us every day, at all times,
and at every hour.
On Chanukah and Purim, add the following.
If omitted, continue until page 95, and follow instructions there.
Iòå And [we thank You] for the miracles, for the redemption, for the
mighty deeds, for the saving acts, and for the wonders which You
have wrought for our ancestors in those days, at this time—
For Chanukah:
éîéá In the days of Matityahu, the son of
Yochanan the High Priest, the Hasmonean
and his sons, when the wicked Hellenic
government rose up against Your people
Israel to make them forget Your Torah and
violate the decrees of Your will. But You,
For Purim:
éîéá In the days of
Mordechai and Esther,
in Shushan the capital,
when the wicked Haman rose up against
them, and sought to
1. Psalms 136:25. 2. Ibid. 145:16.91 BLESSING AFTER A MEAL oefnd zkxa 91
úà zî÷ð ,íðéc úà zðc ,íáéø úà záø ¤ ¨ § «©¨ ¨ ¦ ¤ ¨ § «© ¨ ¦ ¤ ¨ § «©
íéaøå ,íéLlç ãéa íéøBaâ zøñî ,íúî÷ð ¦ ©§ ¦ ¨ © © § ¦ ¦ ¨ § «© ¨ ¨ ¨ û§ ¦
,íéøBäè ãéa íéàîèe ,íéhrî ãéa ¦ § © § ¦ ¥ û§ ¦ © § © §
é÷ñBò ãéa íéãæå ,íé÷écö ãéa íérLøe ¥ û§ © § ¦¥§ ¦ ¦ © © § ¦ ¨ û§
LBã÷å ìBãb íL úéNr E ¨ § ¨ ¥ ¨ ¦« ¨ ìe .EúøBú §û «¤ ¨
äreLz úéNr ìàøNé Enrìe ,EîìBòa ¨ § ¨ ¦« ¨ ¥ ¨ § ¦ û§ © §û «¤ ¨ ¨
eàa Ck øçàå .äfä íBiäk ï÷øôe äìBãâ «¨ © © © § ¤ © © § ¨ §ª ¨ §
eøäèå ,E £ ¦ § ìëéä úà epôe ,Eúéa øéáãì Eéðá «¤ ¨ ¥ ¤ ¦ «¤ ¥ ¦ û§ ¦ «¤ ¨
úBøöça úBøð e÷éìãäå ,ELc÷î úà û§ © § ¥ ¦« § ¦ § «¤ ¨ § ¦ ¤
,elà äkðç éîé úðBîL eòá÷å .ELã÷ «¥ ¨ª£ ¥ § © § û§ ¨ § «¤ § ¨
:ìBãbä EîLì ìläìe úBãBäì ¨ © û§ ¦ § ¥ © §û §
CúBà íéëøáîe Cì íéãBî eðçðà eðéäìà éé ìkä ìrå© § ¨ ¦ û§ ¨ û§ ¨ ¦ § «©£ «¥Ÿ ¡ ¨§ Ÿ ©
^áeúkk ,ãrå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ¨ © ¤ ¨ ¨ § ¦ ¨ © ¨ ¦ § û§ ¦ ¥¨ § ¦
äáhä õøàä ìr Eéäìà éé úà zëøáe zráNå zìëàå ¨Ÿ © ¤«¨ ¨ © «¤Ÿ ¡ ¨§ ¤ ¨ § ©¥ ¨ § «¨ ¨ § ¨ § © ¨ §
:Cì ïúð øLà
2
:ïBænä ìrå õøàä ìr ,éé äzà Ceøa ¨ © © § ¤«¨ ¨ © ¨§ ¨ © ¨ ¨ ©«¨ ¤ £
Eøér íéìLeøé ìrå Enr ìàøNé ìr eðéäìà éé ¡ ¨§ íçø¥ © «¤ ¦ ¦«© ¨ § © § «¤ © ¥ ¨ § ¦ © «¥Ÿ
ãåc úéa úeëìî ìrå EãBák ïkLî ïBiö ìrå ¦ ¨ ¥ §û © © § «¤ § © § ¦ ¦ © §
:åéìr EîL àø÷pL LBãwäå ìBãbä úéaä ìrå EçéLî ¨ ¨ û§ ¦ ¨ § ¦ ¤ ¨ © § ¨ © ¦ «© © © § «¤ ¦ §
eðéáà eðéäìà ¦« ¨ «¥Ÿ ¡
On Shabbat and festivals: On weekdays:
eðrBø «¥ eðrø«¥ §
eðéäìà éé eðì çåøäå eðçéåøäå eðìkìëå eðñðøt eððBæ «¥Ÿ ¡ ¨§ «¨ © § © § «¥ ¦ § © § «¥ § § © § «¥ § § © «¥
àì ,eðéäìà éé eðëéøöz ìà àðå :eðéúBøö ìkî äøäî Ÿ «¥Ÿ ¡ ¨§ «¥ ¦ § © © ¨ § «¥ ¨ ¨ ¦ ¨¥ §
Eãéì íà ék íúàåìä éãéì àìå íãå øNa úðzî éãéì û§¨§ ¦ ¦ ¨ ¨ ¨§ © ¥ ¦ Ÿ § ¨ ¨ ¨ ¨ © û§ © ¥ ¦
àìå LBáð àlL äáçøäå äLBãwä äçeútä äàìnä Ÿ § ¥ Ÿ ¤ ¨ ¨ û§ ¨ § ¨ û§ © ¨ û§ © ¨ ¥ û§ ©
:ãrå íìBòì íìkð ¤ ¨ ¨ § ¥ ¨ ¦
,ï÷æ ãrå ørpî ,íéãeäiä ¥¨ © § ©«© ¦ ¦ û§ ©
,ãçà íBéa ,íéLðå óè ¨ ¤ § ¦ ¨ § ©
Lãçì øNr äPìLa ¤Ÿ « § ¨ ¨ ¨ Ÿ û§ ¦
Lãç àeä ,øNr íéðL ¤Ÿ « ¨ ¨ ¥ §
. æ B á ì í ì ìLe , ø ã à
1
¨ ¨ ¨ û§ ¨ £
íéaøä Eéîçøa äzàå ¦ © ¨ «¤ £ © § ¨ © §
, B ú ö r ú à z ø ô ä ¨ £ ¤ ¨ § «© ¥
,BzáLçî úà zì÷ì÷å § © £ © ¤ ¨ § «© § ¦ §
B ì e î b B l ú B áLä å § ¨ « ¥ £ ©
úàå BúBà eìúå .BLàøa ¤ § ¨ § Ÿ §
:õrä ìr åéða ¥ ¨ © ¨ ¨
in Your abounding mercies, stood by them
in the time of their distress. You waged their
battles, defended their rights, and avenged
the wrong done to them. You delivered the
mighty into the hands of the weak, the many
into the hands of the few, the impure into
the hands of the pure, the wicked into the
hands of the righteous, and the wanton
sinners into the hands of those who occupy
themselves with Your Torah. You made a
great and holy name for Yourself in Your
world, and effected a great deliverance and
redemption for Your people Israel to this
very day. Then Your children entered the
shrine of Your House, cleansed Your Temple, purified Your Sanctuary, kindled lights
in Your holy courtyards, and instituted these
eight days of Chanukah to give thanks and
praise to Your great Name.
Iòå For all this, Lord our God, we give thanks to You and
bless You. May Your Name be blessed by the mouth of every
living being, constantly and forever, as it is written: When
you have eaten and are satiated, you shall bless the Lord
your God for the good land which He has given you.
1
Blessed are You, Lord, for the land and for the sustenance.
íçø Have mercy, Lord our God, upon Israel Your people,
upon Jerusalem Your city, upon Zion the abode of Your
glory, upon the kingship of the house of David Your
anointed, and upon the great and holy House over which
Your Name was proclaimed. Our God, our Father,
(On weekdays: tend us) (On Shabbat and festivals: Our Shepherd), nourish us, sustain us, feed us, and provide us with plenty; and
speedily, Lord our God, grant us relief from all our afflictions. Lord our God, please do not make us dependent upon
the gifts of mortal men nor upon their loans, but only upon
Your full, open, holy, and generous hand, that we may never
be shamed or disgraced.
destroy, slaughter and
annihilate all the Jews,
young and old, infants
and women, in one
day, on the thirteenth
day of the twelfth
month, the month of
Adar, and to take their
spoil for plunder.
2
But
You, in Your abounding
mercies, foiled his
counsel and frustrated
his intention, and
caused the evil he
planned to recoil on his
own head; and they
hanged him and his
sons upon the gallows.
1. Esther 3:13. 1. Deuteronomy 8:10.92 BLESSING AFTER A MEAL oefnd zkxa 92
On Shabbat:
éréáMä íBé úåöîáe Eéúåöîa eðéäìà éé eðöéìçäå äöø¥ §
¦ ¦ û§ © © § ¦ û§ «¤Ÿ § ¦ § «¥Ÿ ¡ ¨§ «¥ ¦ £ © §
ìBãb äæ íBé ék äfä LBãwäå ìBãbä úaMä ¨ ¤ ¦ ¤ © ¨ © § ¨ © ¨ © ©
úåöîk äáäàa Ba çeðìå Ba úaLì ,Eéðôì àeä LBã÷å © § ¦ § ¨ £ © § © « ¨ § ¨ § ¦ «¤¨ § ¨ §
ïBâéå äøö àäú àlL eðéäìà éé eðì çéðä E ¨ § ¨ ¨ ¥ § Ÿ ¤ «¥Ÿ ¡ ¨§ «¨ © ¦« ¨ ðBöøáe ,E û§ û§ ¦ «ðBöø ¤ §
ïBiö úîçða eðéäìà éé eðàøäå ,eðúçeðî íBéa äçðàå ¦ © ¨ ¤ § «¥Ÿ ¡ ¨§ «¥ § © § «¥ ¨ § § ¨ ¨£©
ìra àeä äzà ék ,ELã÷ øér íéìLeøé ïéðááe ,Eøér © «© ¨ © ¦ «¤ § ¨ ¦ ¦«© ¨ § ©§ ¦ û§ «¤ ¦
:úBîçpä ìráe úBòeLéä ¨ ¤ © © «© û§ ©
On Rosh Chodesh, festivals, and Chol Hamoed, add the following.
As the leader recites aloud the words miaFh . ¦ . . Epxkf ¥ § ¨ in the following paragraph, the others
respond on`¥ ¨ as indicated.
äöøéå äàøéå ,rébéå àBáéå äìré ,eðéúBáà éäìàå ¤ ¨¥§ ¤ ¨¥§ © ¦« © § ¨ § ¤ £© «¥ £ ¥Ÿ ¥ eðéäìà «¥Ÿ ¡
ïBøëæå ,eððBãwôe eððBøëæ øëféå ã÷téå ,òîMéå § ¦ § «¥ û§ ¦ «¥ § ¦ ¥ ¨¦ § ¥ ¨ ¦ § © ¨ ¦ §
øér íéìLeøé ïBøëæå ,Ecár ãåc ïa çéLî ïBøëæå ,eðéúBáà ¦ ¦«© ¨ § § ¦ § «¤ § © ¦ ¨ ¤ © ¦« ¨ § ¦ § «¥ £
,äáBèì äèéìôì ,Eéðôì ìàøNé úéa Enr ìk ïBøëæå ,ELã÷ ¨ § ¨ ¥ û§ ¦ «¤¨ § ¥ ¨ § ¦ ¥ û§ © ¨ § ¦ § «¤ § ¨
íBéa ,íBìLìe íéáBè íéiçìe íéîçøìe ãñçìe ïçì § ¨ §û ¦ ¦ © §û ¦ £ ©§û ¤ «¤ §û ¥ §
On Shavuot: On Pesach: On Rosh Chodesh:
:äfä úBòáMä âç ¤ © ª ¨ © © :äfä úBvnä âç ¤ © © © © :äfä Lãçä Làø ¤ © ¤Ÿ « © Ÿ
On Rosh Hashanah: On Shemini Atzeret: On Sukkot:
:äfä ïBøkfä ¤ © ¨ ¦ © úøör éðéîL ¤«¤ £ ¦ ¦ § :äfä úBkqä âç ¤ © ª © ©
:äfä âçä ¤ © © ©
On Rosh Chodesh and Chol Hamoed, omit the following line.
:äfä Lã÷ àø÷î áBè íBéa ¤ © ¤Ÿ « ¨ § ¦ §
,(ïîà) ¥ ¨ äëøáì Bá eðã÷ôe , ¨ ¨û§ ¦ «¥ û§ ¨ (ïîà) ¥ ¨ äáBèì Ba eðéäìà éé eðøëæ ¨ § «¥Ÿ ¡ ¨§ «¥û§ ¨
ñeç ,íéîçøå äreLé øáãáe , ¦ £ ©§ ¨ § © û§ ¦ (ïîà) ¥ ¨ íéáBè íéiçì Bá eðréLBäå ¦ ¦ © § «¥ ¦ §
Cìî ìà ék ,eðéðér Eéìà ék ,eðréLBäå eðéìr íçøå ,eðpçå ¤ «¤ ¥ ¦ «¥ ¥ «¤ ¥ ¦ «¥ ¦ § «¥ ¨ ¥ ©§ «¥ ¨ §
:äzà íeçøå ïepç ¨ «¨ ©§ ©
äzà Ceøa .eðéîéá äøäîa Lãwä øér íéìLeøé äðáe ¥ û§
¨ © ¨ «¥ ¨ § ¨¥ û§ ¦ ¤Ÿ « © ¦ ¦«© ¨ §
:ïîà .íéìLeøé åéîç ¥ ¨ ¦«¨ ¨ § ¨ £øá äða ,éé © § ¥Ÿ ¨§
On Shabbat:
äöø May it please You, Lord our God, to strengthen us
through Your mitzvot, and through the mitzvah of the Seventh
Day, this great and holy Shabbat. For this day is great and holy
before You, to refrain from work and to rest thereon with love,
in accordance with the commandment of Your will. In Your
good will, Lord our God, bestow upon us tranquility, that
there shall be no distress, sadness, or sorrow on the day of our
rest. Lord our God, let us see the consolation of Zion Your city,
and the rebuilding of Jerusalem Your holy city, for You are the
Master of deliverance and the Master of consolation.
On Rosh Chodesh, festivals, and Chol Hamoed, add the following.
As the leader recites aloud the words Remember…for good life in the following paragraph,
the others respond Amen as indicated.
åðéäIà Our God and God of our fathers, may there ascend,
come, and reach; be seen, accepted, and heard; recalled and
remembered before You the remembrance and recollection of
us, the remembrance of our fathers, the remembrance of
Mashiach the son of David Your servant, the remembrance of
Jerusalem Your holy city, and the remembrance of all Your
people the House of Israel, for deliverance, well-being, grace,
kindness, mercy, good life, and peace, on this day of
On Rosh Chodesh: On Pesach: On Shavuot:
Rosh Chodesh. the festival the festival
of Matzot, of Shavuot,
On Sukkot: On Rosh Hashanah: On Shemini Atzeret:
the festival Remembrance, Shemini Atzeret
of Sukkot, the festival,
On Rosh Chodesh and Chol Hamoed, omit the following line.
this holy festival day.
Remember us on this [day], Lord our God, for good (Amen);
be mindful of us on this [day] for blessing (Amen); help us on
this [day] for good life (Amen). With the promise of deliverance
and compassion, spare us and be gracious to us, and have
mercy upon us and deliver us, for our eyes are directed to You;
for You, God, are a gracious and merciful King.
äðáå And rebuild Jerusalem the holy city speedily in our
days. Blessed are You, Lord, who in His mercy rebuilds
Jerusalem. Amen.93 BLESSING AFTER A MEAL oefnd zkxa 93
If you omitted the special portions for Shabbat, Rosh Chodesh, or festivals, and reminded
yourself before starting the next blessing, say the appropriate blessing below. If you reminded
yourself after starting the next blessing, you must repeat the Blessing After A Meal from the
beginning. This applies to Shabbat; the festival days of Pesach, Shavuot, and Sukkot; and the
evening meal of Rosh Hashanah. However on Chol Hamoed, Rosh Chodesh, the Seudah
Shelishit of Shabbat or festivals, or the daytime meal of Rosh Hashanah, you do not have to
repeat it.
On Shabbat:
Bnrì äçeðîì úBúaL ïúpL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨ © § ¨ û§ ¦ ¨ © © ¨ ¤ ¨ ¨ ¤ «¤ «¥Ÿ
:úaMä Lc÷î ,éé äzà Ceøa .úéøáìå úBàì äáäàa ìàøNé ¨ © © ¥ © § ¨§ ¨ © ¨ ¦ û§ ¦ § § ¨ £ © § ¥ ¨ § ¦
On festivals:
ìàøNé Bnrì íéáBè íéîé ïúð øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨ ¥ ¨ § ¦ © § ¦ ¦ ¨ © ¨ ¤ £ ¨ ¨ ¤ «¤ «¥Ÿ
äzà Ceøa . ¨ © ¨ äfä¤ © (Name the festival1
) íBé úà ,äçîNìe ïBNNì ¤ ¨ § ¦ §û ¨ §
:íépîfäå ìàøNé Lc÷î ,é ¦ © û§ © § ¥ ¨ § ¦ ¥ © § ¨é§
On Rosh Hashanah:
ìàøNé Bnrì íéáBè íéîé ïúð øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨ ¥ ¨ § ¦ © § ¦ ¦ ¨ © ¨ ¤ £ ¨ ¨ ¤ «¤ «¥Ÿ
ìàøNé Lc÷î ,éé äzà Ceøa .äfä ïBøkfä íBé úà ,ïBøkæì ¥ ¨ § ¦ ¥ © § ¨§ ¨ © ¨ ¤ © ¨ ¦ © ¤ ¨ ¦ §
:ïBøkfä íBéå ¨ ¦ © §
On Chol Hamoed:
ìàøNé Bnrì íéãrBî ïúð øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨ ¥ ¨ § ¦ © § ¦£ © ¨ ¤ £ ¨ ¨ ¤ «¤ «¥Ÿ
:äfä¤ © (Name the festival1
) íBé úà äçîNìe ïBNNì ¤ ¨ § ¦ §û ¨ §
On Rosh Chodesh:
Bnrì íéLãç éLàø ïúpL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨ © § ¦ ¨¢ ¥ ¨ © ¨ ¤ ¨ ¨ ¤ «¤ «¥Ÿ
:ïBøkæì ìàøNé ¨ ¦ § ¥ ¨ § ¦
On Shabbat which coincides with Rosh Chodesh, a festival, or Chol Hamoed, if you omitted
both dvx¥ © § and `aie dlri Ÿ ¨ § ¤ £ , say the following: (If you forgot only one of them, recite the
appropriate paragraph above.)
Bnrì äçeðîì úBúaL ïúpL íìBòä Cìî eðéäìà¡ é騧 äzਠ© Ceøa¨ © § ¨ û§ ¦ ¨ © © ¨ ¤ ¨ ¨ ¤ «¤ «¥Ÿ
,úéøáìå úBàì äáäàa ìàøNé ¦ û§ ¦ § § ¨ £ © § ¥ ¨ § ¦
Name the festival ) íBé úà ,äçîNìe ïBNNì íéáBè íéîéå —festivals 1
( ¤ ¨ § ¦ §û ¨ § ¦ ¦ ¨ §
:íépîfäå ìàøNéå úaMä Lc÷î ,éé äzà Ceøa . ¦ © û§ © § ¥ ¨ § ¦ § ¨ © © ¥ © § ¨§ ¨ © ¨ äfä¤ ©
(Name the festival1
) íBé úà ,äçîNìe ïBNNì íéãrBîe ¤ ¨ § ¦ §û ¨ § ¦£ —Chol Hamoed
:íépîfäå ìàøNéå úaMä Lc÷î ,éé äzà Ceøa . ¦ © û§ © § ¥ ¨ § ¦ § ¨ © © ¥ © § ¨§ ¨ © ¨ äfä¤ ©
äzà Ceøa .äfä ïBøkfä íBé úà ,ïBøkæì íéáBè íéîéå ¨ © ¨ ¤ © ¨ ¦ © ¤ ¨ ¦ § ¦ ¦ ¨ § —Rosh Hashanah
:ïBøkfä íBéå ìàøNéå úaMä Lc÷î ,éé ¨ ¦ © § ¥ ¨ § ¦ § ¨ © © ¥ © § ¨§
úaMä Lc÷î ,éé äzà Ceøa .ïBøkæì íéLãç éLàøå ¨ © © ¥ © § ¨§ ¨ © ¨ ¨ ¦ § ¦ ¨¢ ¥ ¨§ —Rosh Chodesh
:íéLãç éLàøå ìàøNéå ¦ ¨¢ ¥ ¨§ ¥ ¨ § ¦ §
If you omitted the special portions for Shabbat, Rosh Chodesh, or festivals, and reminded
yourself before starting the next blessing, say the appropriate blessing below. If you reminded
yourself after starting the next blessing, you must repeat the Blessing After A Meal from the
beginning. This applies to Shabbat; the festival days of Pesach, Shavuot, and Sukkot; and the
evening meal of Rosh Hashanah. However on Chol Hamoed, Rosh Chodesh, the Seudah
Shelishit of Shabbat or festivals, or the daytime meal of Rosh Hashanah, you do not have to
repeat it.
On Shabbat:
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who has
given Sabbaths for rest to His people Israel, with love, as a sign and
a covenant. Blessed are You Lord, who hallows the Shabbat.
On festivals:
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who has
given festivals to His people Israel for joy and gladness, this day of
(Name the festival). Blessed are You, Lord, who hallows Israel and the
[festive] seasons.
On Rosh Hashanah:
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who has
given festivals to His people Israel for remembrance, this Day of
Remembrance. Blessed are You, Lord, who hallows Israel and the
Day of Remembrance.
On Chol Hamoed:
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who has
given festive days to His people Israel for joy and gladness, this day
of (Name the festival).
On Rosh Chodesh:
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who
has given days of Rosh Chodesh to His people Israel for remembrance.
On Shabbat which coincides with Rosh Chodesh, a festival, or Chol Hamoed, if you omitted
both May it please You and Our God and God of our fathers, say the following: (If you forgot
only one of them, recite the appropriate paragraph above.)
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who has
given Sabbaths for rest to His people Israel, with love, as a sign and
a covenant,
On festivals: and festivals for joy and gladness, this day of (Name the
festival). Blessed are You, Lord, who hallows the Shabbat and Israel
and the [festive] seasons.
On Chol Hamoed: and festive days for joy and gladness, this day of
(Name the festival). Blessed are You, Lord, who hallows the Shabbat and
Israel and the [festive] seasons.
On Rosh Hashanah: and festivals for remembrance, this Day of Remembrance. Blessed are You, Lord, who hallows the Shabbat and Israel
and the Day of Remembrance.
On Rosh Chodesh: and days of Rosh Chodesh for remembrance. Blessed
are You, Lord, who hallows the Shabbat and Israel and the days of
Rosh Chodesh.
1. .bgd zxvr ipinW \ zFMQd bg \ zFraXd bg \ zFSOd bg © © ¤ ¤ £ ¦ ¦ § ª © © ª ¨ © © © © ©94 BLESSING AFTER A MEAL oefnd zkxa 94
eðéáà ,ìàä ,íìBòä Cìî eðéäìà ,éé äzà ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨ ¦« ¨ ¥ ¨ ¨ ¨ ¤ «¤ «¥Ÿ
eðLBã÷ ,eðøöBé eðìàBâ eðàøBa eðøécà ,eðkìî «¥ § «¥û§ «¥ £ «¥ û§ «¥ ¦ © «¥ § ©
áéènäå áBhä C ¦ ¥ © § © ìnä ìàøNé ärBø eðrBø ,á÷ré LBã÷ ¤ «¤ © ¥ ¨ § ¦ ¥ «¥ Ÿ £© §
àeä ,eðì áéèî àeä ,eðì áéèä àeä ,íBéå íBé ìëa ìkì «¨ ¦ ¥ «¨ ¦ ¥ ¨ ¨ § Ÿ ©
ïçì ,ãrì eðìîâé àeä eðìîBâ àeä eðìîâ àeä ,eðì áéèéé ¥ § © ¨ «¥ § § ¦ «¥ û§ «¨ ¨ § «¨ ¦ ¥
,äreLéå äëøa ,äçìöäå äìvä çåøìe ,íéîçøìe ãñçìe ¨ ¦ ¨ ¨ § ¨ ¨ § © § ¨ ¨ © ©«¤§û ¦ £ ©§û ¤ «¤ §û
áBè ìëå íBìLå íéiçå íéîçøå äìkìëå äñðøt äîçð ¨ § ¨ § ¦ © § ¦ £ ©§ ¨ ¨ § © § ¨ ¨ § © ¨ ¨ ¤
eðéìr CBìîé àeä ïîçøä :eðøqçé ìà íìBòì áeè ìkîe «¥ ¨ § ¦ ¨ £ © ¨ «¥û§ © § © ¨ § ¨ ¦
ïîçøä :õøàáe íéîMa Cøaúé àeä ïîçøä :ãrå íìBòì ¨ £ © ¨ ¤«¨ ¨ ¦ «© ¨ © ¥¨ § ¦ ¨ £ © ¨ ¤ ¨ ¨ §
íéçöð çöðìe ãrì eða øàtúéå íéøBc øBãì çazLé àeä ¦ ¨ § ©«¥ §û © ¨ «¨ ¥ ¨ § ¦ § ¦ § © © § ¦
eðñðøôé àeä ïîçøä :íéîìBò éîìBòìe ãrì eða øcäúéå «¥ § § © § ¨ £ © ¨ ¦ ¨ ¥ §û §û © ¨ «¨ © © § ¦ §
àeäå eðøàeö ìrî úeìb ìBò øBaLé àeä ïîçøä :ãBáëa § «¥ ¨© © ¥ ¨ § ¦ ¨ £ © ¨ ¨ §
äëøa çìLé àeä ïîçøä :eðöøàì úeiîîB÷ eðëéìBé ¨ ¨ § © § ¦ ¨ £ © ¨ «¥ § © § ¦ û§ «¥ ¦
àeä ïîçøä :åéìr eðìëàL äæ ïçìL ìrå äæ úéáa äaøî ¨ £ © ¨ ¨ ¨ § «© ¨ ¤ ¤ ¨ § ª © § ¤ ¦ «© § ¨ ª §
eðì øOáéå áBhì øeëæ àéápä eäiìà úà eðì çìLé «¨ ¤ © ¦ © ¨ ¦ ¨ © «¨¦ ¥ ¤ «¨ © § ¦
úà Cøáé àeä ïîçøä :úBîçðå úBòeLé úBáBè úBøBNa ¤ ¥¨ § ¨ £ © ¨ ¨ ¤ § § §
úéaä úìra éúøBî énà úàå äfä úéaä ìra éøBî éáà ¦ «© © © § © ¦ ¨ ¦ ¦ ¤ § ¤ © ¦ «© © © «© ¦ ¦ ¨
íäì øLà ìk úàå írøæ úàå íúéa úàå íúBà äfä ¤ ¨ ¤ £ ¨ ¤ § ¨ §© ¤ § ¨ ¥ ¤ § ¨ ¤ ©
eðéúBáà úà CøaL Bîk :eðì øLà ìk úàå eðúBà «¥ £ ¤ ©¥ ¤ § «¨ ¤ £ ¨ ¤ § «¨
,ìk ìkî ìka á÷réå ÷çöé íäøáà
1
éða) ¥ § eðúBà Cøáé ïk «¨ ¥¨ § ¥ Ÿ Ÿ ¦ Ÿ © Ÿ £© § ¨ § ¦ ¨ ¨ § ©
:ïîà øîàðå äîìL äëøáa ãçé eðlk ¥ ¨ © Ÿ § ¨ ¥ § ¨ ¨û§ ¦ ©«© «¨ ª (úéøᦠ§
úøîLîì àäzL úeëæ eðéìrå åéìr eãnìé íBønî¨ ¦ ¤«¤ § ¦ § ¥ û§ ¤ § «¥ ¨ § ¨ ¨ û§ © §
éäìàî ä÷ãöe éé úàî äëøá àOðå íBìL ¥Ÿ ¡ ¥ ¨ ¨ û§ ¨§ ¥ ¥ ¨ ¨ § ¨ ¦ § ¨
eðrLé
2
:íãàå íéäìà éðéra áBè ìëNå ïç àöîðå
3
¨ ¨ § ¦ Ÿ ¡ ¥ ¥ § ¤ «¥ § ¥ ¨ § ¦ § «¥ § ¦
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe,
benevolent God, our Father, our King, our Strength, our
Creator, our Redeemer, our Maker, our Holy One, the Holy
One of Jacob, our Shepherd, the Shepherd of Israel, the King
who is good and does good to all, each and every day. He
has done good for us, He does good for us, and He will do
good for us; He has bestowed, He bestows, and He will
forever bestow upon us grace, kindness, and mercy; relief,
salvation and success; blessing and deliverance; consolation,
livelihood and sustenance; compassion, life, peace, and all
goodness; and may He never cause us to lack any good. May
the Merciful One reign over us forever and ever. May the
Merciful One be blessed in heaven and on earth. May the
Merciful One be praised for all generations, and pride
Himself in us forever and to all eternity, and glorify Himself
in us forever and ever. May the Merciful One provide our
livelihood with honor. May the Merciful One break the yoke
of exile from our neck, and may He lead us upright to our
land. May the Merciful One send abundant blessing into this
house and upon this table at which we have eaten. May the
Merciful One send us Elijah the prophet—may he be
remembered for good—and let him bring us good tidings,
deliverance, and consolation. May the Merciful One bless my
father, my teacher, the master of this house, and my mother,
my teacher, the mistress of this house; them, their household, their children, and all that is theirs; us, and all that is
ours. Just as He blessed our forefathers, Abraham, Isaac and
Jacob, “in all things,” “by all things,” with “all things,”
1
so
may He bless all of us together (the children of the Covenant)
with a perfect blessing, and let us say, Amen.
íåøîî From heaven, may there be invoked upon him and
upon us such merit as will bring enduring peace. May we
receive blessing from the Lord and kindness from God our
deliverer,
2
and may we find grace and good understanding
in the eyes of God and man.
3
1. Cf. Genesis 24:1, 27:33, 33:11; Bava Batra 17a. 2. Cf. Psalms 24:5. 3. Cf. Proverbs 3:4.95 BLESSING AFTER A MEAL oefnd zkxa 95
During the Blessing After A Meal following a circumcision, continue on page 97.
On Shabbat:
:íéîìBòä éiçì äçeðîe úaL BlkL íBéì eðìéçðé àeä ¦ ¨ ¨ ¥ © § ¨ û§ ¨ © ª ¤ § «¥ ¦ § © ïîçøä ¨ £ © ¨
On Rosh Chodesh:
:äëøáìå äáBèì äfä Lãçä úà eðéìr Lcçé àeä ¨ ¨û§ ¦ § ¨ § ¤ © ¤Ÿ « © ¤ «¥ ¨ ¥ © § ïîçøä ¨ £ © ¨
On festivals:
:áBè BlkL íBéì eðìéçðé àeä ª ¤ § «¥ ¦ § © ïîçøä ¨ £ © ¨
On Rosh Hashanah:
:äëøáìå äáBèì úàfä äðMä úà eðéìr Lcçé àeä ¨ ¨û§ ¦ § ¨ § Ÿ © ¨ ¨ © ¤ «¥ ¨ ¥ © § ïîçøä ¨ £ © ¨
On Sukkot and Chol Hamoed Sukkot:
:úìôBpä ãåc úkñ úà eðì íé÷é àeä ïîçøä 1
¤«¤ © ¦ ¨ © ª ¤ «¨ ¦ ¨ ¨ £ © ¨
On Chanukah and Purim, if miQPd lre ¦ ¦ © © § (page 90) was omitted, say the following (if omitted,
it is not necessary to repeat the Blessing After A Meal):
.dGd onfA mdd minIA EpizFa`l dUrW FnM miQp Epl dUri `Ed ongxd ¤ © © § ¦ ¥ ¨ ¦ ¨ © «¥ £ © ¨ ¨ ¤ § ¦ ¦ «¨ ¤ £© ¨ £ © ¨
Continue with the appropriate paragraph iniA ¥ ¦ on page 90, and then continue below.
.àaä íìBòä éiçìe çéLnä úBîéì eðkæé àeä ¨ © ¨ ¨ ¥ © §û © ¦« ¨ © ¦ «¥©§
ïîçøä ¨ £ © ¨
On Shabbat, Rosh Chodesh,
festivals, and Chol Hamoed: On weekdays:
ìcâî ìcâî¦ § ©
2
Ÿ § ¦
ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç äNrå Bkìî úBòeLé © §©§û ¦ ¨ § ¦ û§ ¦ ¤ «¤ ¤ Ÿ « § § © §
:íìBò
3
ìrå eðéìr íBìL äNré àeä åéîBøîa íBìL äNò © § «¥ ¨ ¨ ¤ £© ¨ û§ ¦ ¨ ¤ Ÿ ¨
:ïîà eøîàå ìàøNé ìk ¥ ¨ û§ ¦ § ¥ ¨ § ¦ ¨
4
:åéàøéì øBñçî ïéà ék ,åéPã÷ äBäé úठeàøé§ ¨ ¥ ¦ § © ¥ ¦ ¨ Ÿ § ¨ §
ìë eøñçé àì éé éLøãå ,eárøå eLø íéøéôk ¨ § § © Ÿ ¨§ ¥ û§Ÿ § «¥ ¨§ ¨ ¦ ¦ §
:áBè
5
:Bcñç íìBòì ék ,áBè ék ééì eãBä
6
úà çúBt ¤ © «¥ § © ¨ § ¦ ¦ ¨ ©
:ïBöø éç ìëì réaNîe ,Eãé
7
çèáé øLà øábä Ceøa © § ¦ ¤ £ ¤«¤ © ¨ ¨ © ¨ § © ¦« § © «¤¨
:Bçèáî éé äéäå ,ééa
8
© § ¦ ¨§ ¨ ¨ § ¨ ©
At a wedding feast, the Seven Blessings (page 98) are recited here.
If one recited the Blessing After A Meal over a cup of wine:
:ïôbä éøt àøBa ,íìBòä C ¤«¨ © ¦ § ¥ ¨ ¨ ìî eðéäìà ,éé äzà Ceøa ¤ «¤ «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨ © ¨
During the Blessing After A Meal following a circumcision, continue on page 97.
On Shabbat:
ïîçøä May the Merciful One let us inherit that day which will be all
Shabbat and rest for life everlasting.
On Rosh Chodesh:
ïîçøä May the Merciful One renew for us this month for good and
for blessing.
On festivals:
ïîçøä May the Merciful One let us inherit that day which is all good.
On Rosh Hashanah:
ïîçøä May the Merciful One renew for us this year for good and for
blessing.
On Sukkot and Chol Hamoed Sukkot:
ïîçøä May the Merciful One restore for us the fallen sukkah of David.
1
On Chanukah and Purim, if And [we thank You] for the miracles (page 90) was omitted, say
the following (if omitted, it is not necessary to repeat the Blessing After A Meal):
May the Merciful One perform miracles for us as He has for our ancestors in these days,
at this time.
Continue with the appropriate paragraph In the days… on page 90, and then continue below.
ïîçøä May the Merciful One grant us the privilege of
reaching the days of the Mashiach and the life of the World
to Come.
On Shabbat, Rosh Chodesh, festivals,
On weekdays: and Chol Hamoed:
He gives great deliverance He is a tower of deliverance
2
to His king, and bestows kindness upon His anointed, to
David and his descendants forever.
2
He who makes peace in
His heavens, may He make peace for us and for all Israel;
and say, Amen.
åàøé Fear the Lord, you His holy ones, for those who fear
Him suffer no want. Young lions are in need and go hungry,
but those who seek the Lord shall not lack any good.
4
Give
thanks to the Lord for He is good, for His kindness is
everlasting.
5
You open Your hand and satisfy the desire of
every living thing.
6
Blessed is the man who trusts in the
Lord, and the Lord will be his security.
7
At a wedding feast, the Seven Blessings (page 98) are recited here.
If one recited the Blessing After A Meal over a cup of wine:
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe,
who creates the fruit of the vine.
1. Cf. Amos 9:7. 2. II Samuel 22:51. 3. Psalms 18:51. 4. Pronounced Exi§. 5. Ibid. 34:10-11.
6. Ibid. 136:1. 7. Ibid. 145:16. 8. Jeremiah 17:7.96 BLESSING AFTER CERTAIN FOODS dpexg` dkxa 96
BLESSING AFTER CERTAIN FOODS
a
The following blessing is said after eating cooked or baked foods prepared from the five
species of grain (wheat, barley, rye, oats or spelt); after drinking wine; or after eating grapes,
figs, pomegranates, olives, or dates. If one partook of any combination of the above, their
blessings should be combined by adding the letters or words in parentheses.
,íìBòä C ¨ ¨ ìî eðéäìà ,éé äzà ¤ «¤ «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨
After food prepared
from the five grains:
äéçnä ¨ § ¦ © Ir©
äIkIkä ¨ ¨ § © © Irå© §
After wine or
grape juice:
ïôbä ¤«¤ © Ir(© å§)
ïôbä ¤«¤ © éøt¦ § Irå© §
After grapes, figs, pomegranates, olives, or dates:
õrä¥ ¨ Ir(© å§)
õrä¥ ¨ éøt¦ § Irå© §
zìçðäå úéöøL äáçøe äáBè äcîç õøà ìrå äãOä úáeðz ìrå ¨ § «© § ¦ § ¨ ¦« ¨¤ ¨ ¨ û§ ¨ ¨ § ¤ ¤«¤ © § ¤ ¨ © © § © §
ìr eðéäìà éé àð íçø .dáehî rBaNìå déøtî ìBëàì eðéúBáàì © «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨ ¤ «© ¨ ¦ © « § ¦ § ¨ § ¦ ¦ ¡¤ «¥ £©
Eçaæî ìrå EãBák ïkLî ïBiö ìrå Eøér íéìLeøé ìrå Enr ìàøNé «¤ § § ¦ © § «¤ § © § ¦ ¦ © § «¤ ¦ ¦«© ¨ § © § «¤ © ¥ ¨ § ¦
eðìräå ,eðéîéá äøäîa Lãwä øér íéìLeøé äðáe ,E «¥ £ © § «¥ ¨ § ¨¥ û§ ¦ ¤Ÿ « © ¦ ¦«© ¨ § ¥ û§ ìëéä ìrå «¤ ¨ ¥ © §
.äøäèáe äMã÷a Eëøáðe dá eðçnNå dëBúì ¨¢ ¨ û§ ¨ ªû§ ¦ û§ ¤¨ û§ ¨ «¥ û§ © § ¨ §
.äfä úaMä íBéa eðöéìçäå äöøe ¤ © ¨ © © § «¥ ¦ £ © § ¥ û§ — On Shabbat
:äfä Lãçä Làø íBéa äáBèì eðøëæå ¤ © ¤Ÿ « © Ÿ § ¨ § «¥û§ ¨ § — On Rosh Chodesh
:äfä úBvnä âç íBéa äáBèì eðøëæå ¤ © © © © § ¨ § «¥û§ ¨ § — On Pesach
:äfä úBòáMä âç íBéa äáBèì eðøëæå ¤ © ª ¨ © © § ¨ § «¥û§ ¨ § — On Shavuot
:äfä úBkqä âç íBéa äáBèì eðøëæå ¤ © ª © © § ¨ § «¥û§ ¨ § — On Sukkot
:äfä âçä úøör éðéîL íBéa äáBèì eðøëæå ¤ © © © ¤«¤ £ ¦ ¦ § § ¨ § «¥û§ ¨ § — On Shemini Atzeret
:äfä ïBøkfä íBéa äáBèì eðøëæå ¤ © ¨ ¦ © § ¨ § «¥û§ ¨ § — On Rosh Hashanah
ìrå õøàä ìr El äãBðå ìkì áéèîe áBè éé äzà ék © § ¤«¨ ¨ © § ¤ « § Ÿ © ¦ ¥ ¨§ ¨ © ¦
After food prepared
from the five grains:
.äéçnä ¨ § ¦ ©
After wine or
grape juice:
.ïôbä éøt ( ¤«¨ © ¦ § Irå© §)
After grapes, figs, pomegranates, olives, or dates:
.úBøtä ( ¥ © Irå© §)
ìrå õøàä ìr ,éé äzà Ceøa © § ¤«¨ ¨ © ¨§ ¨ © ¨
After food prepared
from the five grains:
:äéçnä ¨ § ¦ ©
After wine or
grape juice:
:ïôbä éøt (I ¤«¨ © ¦ § rå© §)
After grapes, figs, pomegranates, olives, or dates:
:úBøtä( ¥ © å§)
BLESSING AFTER CERTAIN FOODS
a
The following blessing is said after eating cooked or baked foods prepared from the five
species of grain (wheat, barley, rye, oats or spelt); after drinking wine; or after eating grapes,
figs, pomegranates, olives, or dates. If one partook of any combination of the above, their
blessings should be combined, by adding the words in parentheses.
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, for
After food prepared
from the five grains:
the sustenance and for
the nourishment,
After wine or
grape juice:
(and for) the vine and
for the fruit of the vine,
After grapes, figs, pomegranates, olives or dates:
(and for) the tree and
the fruit of the tree,
for the produce of the field, and for the precious, good, and spacious
land which You have graciously given as a heritage to our ancestors,
to eat of its fruit and to be satiated with its goodness. Have mercy,
Lord our God, on Israel Your people, on Jerusalem Your city, on
Zion the abode of Your glory, on Your altar, and on Your Temple.
Rebuild Jerusalem, the holy city, speedily in our days, and bring us
up to it and make us rejoice in it, and we will bless You in holiness
and purity.
On Shabbat: May it please You to strengthen us on this Shabbat day.
On Rosh Chodesh: Remember us for good on this day of Rosh Chodesh.
On Pesach: Remember us for good on this day of the festival of
Matzot.
On Shavuot: Remember us for good on the this day of festival of
Shavuot.
On Sukkot: Remember us for good on the this day of festival of Sukkot.
On Shemini Atzeret: Remember us for good on this day of Shemini
Atzeret the festival.
On Rosh Hashanah: Remember us for good on this day of Remembrance.
For You, Lord, are good and do good to all, and we offer thanks to
You for the land and for
After food prepared
from the five grains:
the sustenance.
After wine or grape juice:
(and for) the fruit
of the vine.
After grapes, figs, pomegranates, olives or dates:
(and for) the fruits.
Blessed are You, Lord, for the land and for
After food prepared
from the five grains:
the sustenance.
After wine or grape juice:
(and for) the fruit
of the vine.
After grapes, figs, pomegranates, olives or dates:
(and) the fruits.97 BLESSING AFTER CERTAIN FOODS ADDITIONS TO BLESSING AFTER A MEAL dlin zixal ongxd dpexg` dkxa 97
BLESSING AFTER OTHER FOODS AND DRINKS
úBaø úBLôð àøBa ,íìBòä C © ¨ § ¥ ¨ ¨ ìî eðéäìà ,éé äzà ¤ «¤ «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨
ìk Lôð íäa úBéçäì úàøaM äî ìk ìr ,ïðBøñçå ¨ ¤«¤ ¤ ¨ £ © § ¨ «¨ ¨ ¤ © Ÿ © ¨ § ¤ §
:íéîìBòä éç Ceøa ,éç ¦ ¨ ¨ ¥ ¨ ¨
ADDITIONS TO THE BLESSING AFTER A MEAL
a
FOLLOWING A CIRCUMCISION
Bëpçì Bìcâì ekæéå ,Bnàå ãìiä éáà Cøáé àeä û§ © § û§ © § § ¦ § ¦ § ¤«¤© ¦ £ ¥¨ § ïîçøä ¨ £ © ¨
éé éäéå ,Bîã äöøé äàìäå éðéîMä íBiî ,Bîkçìe ¨§ ¦ ¦ ¨ ¤ ¨¥ ¨ § «¨ ¨ ¦ ¦ û§ © ¦ û§ © §û
:Bnr åéäìà ¦ ¨Ÿ ¡
úBNrì NN øLà ,äìénä úéøa ìra Cøáé àeä £© ¨ ¤ £ ¨ ¦ © ¦ § © «© ¥¨ § ïîçøä ¨ £ © ¨
eäðzéå ,äìeôk BzøkNîe Bìrt ílLéå ,äìéâa ÷ãö «¥ û§ ¦ § ¨ § §ª § © ¢¨ ¥ © ¦ ¨ ¦ § ¤«¤
:äìrîì äìrîì ¨ § «¨ § ¨ § «© §
ìàì Baìå åéãé eéäéå ,äðBîLì ìBnpä Cø Cøáé àeä ¥ ¨ ¦ § ¨¨ § ¦ § ¨ û§ ¦ ¦ © © ¥¨ § ïîçøä ¨ £ © ¨
íéîrt LìL ,äðéëMä éðt úBàøì äkæéå ,äðeîà ¦ ¨ § ¨ ¨ ¦ û§ © ¥ § § ¦ ¤ § ¦ § ¨ ¡
:äðMa ¨ ¨ ©
éîc õöîe òøôe ,äìørä øNa ìnä C ¥ § © ¨ ©¨ ¨ § ¨ ¨ © § ¨ © øáé àeä ¥¨ § ïîçøä ¨ £ © ¨
,äìeñt BúãBár áálä Cøå àøiä Léà ,äìénä ¨ § ¨ £ ¨ ¥ © ©§ ¥¨© ¦ ¨ ¦ ©
:dì äNré àì älà LìL íà ¨ ¤ £© Ÿ ¤ «¥ ¨ § ¦
ïúç úeëæa ,íéîz C © £ û§ ¦ ¦ ¨ ìBä BçéLî eðì çìLé àeä ¥ ¦ § «¨ © § ¦ ïîçøä ¨ £ © ¨
,íéîeçðå úBáBè úBøBNa øOáì ,íéîc úBìenì ¦ ¦ § § ¥ © § ¦ ¨ ©
:íénrä ïéa ãøBôîe øfôî ãçà írì ¦ © ¨ ¥ ¨ û§ ¨ª § ¨ ¤ © §
ãr ,íBìérì çwì øLà ÷ãö ïäk eðì çìLé àeä © ¥ § ©ª ¤ £ ¤«¤ ¥Ÿ «¨ © § ¦ ïîçøä ¨ £ © ¨
Bzøcàa åéðt èìiå ,íBìäéå LîMk Bàñk ïëeä § © © § ¨ ¨ ¤«¨© £¨ § ¤ «¤ © § ¦ ©
:íBìMäå íéiçä Bzà äúéä éúéøa ,íBìâiå ¨ © § ¦ © © ¦ ¨ û§ ¨ ¦ ¦ § § ¦ ©
Continue with EpMfi `Ed ongxd ¥ © § ¨ £ © ¨ , on page 95.
On Shabbat, Rosh Chodesh, festivals, or Chol Hamoed, continue with the appropriate
ongxd ¨ £ © ¨ on page 95.
BLESSING AFTER OTHER FOODS AND DRINKS
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, Creator
of numerous living beings and their needs, for all the things You
have created with which to sustain the soul of every living being.
Blessed is He who is the Life of the worlds.
ADDITIONS TO THE BLESSING AFTER A MEAL
a
FOLLOWING A CIRCUMCISION
ïîçøä May the Merciful One bless the father and mother of
the child; may they merit to raise him, to train him, and to
educate him to be a scholar. From the eighth day onward his
blood is accepted; may the Lord his God be with him.
ïîçøä May the Merciful One bless the sandek at the circumcision, who happily performed this good deed in joy. May He
reward his deed and double his recompense, and exalt him higher
and higher.
ïîçøä May the Merciful One bless the tender infant who has
been circumcised on the eighth day; may his hands and heart be
faithful to God; and may he merit to behold the Divine Presence
three times a year.
ïîçøä May the Merciful One bless the mohel who performed the
circumcision, the periah and the metzitzah. If a timid or fainthearted man fails to perform these three parts of the mitzvah, his
service is invalid.
ïîçøä May the Merciful One send us, in the merit of the blood
of circumcision, His Mashiach who walks in perfection, to bring
good tidings and consolation to a unique people dispersed and
scattered among the nations.
ïîçøä May the Merciful One send us [Elijah] the righteous
priest, who was taken into concealment until his seat, resplendent
as the sun and precious stones, is prepared for him; who covered
his face with his mantle and enwrapped himself; with whom was
made My covenant of life and peace.
Continue with May the Merciful One, on page 95.
On Shabbat, Rosh Chodesh, festivals, or Chol Hamoed, continue with the appropriate May
the Merciful One on page 95.98 THE SEVEN BLESSINGS FOR A WEDDING FEAST zekxa ray 98
SHEVA BERACHOT —
a
THE SEVEN BLESSINGS FOR A WEDDING FEAST
The Sheva Berachot are recited upon the conclusion of the Blessing After A Meal in the
presence of the groom and bride (when accompanied by a quorum of ten men).
Two cups of wine are poured before the Blessing After A Meal. The first cup is held by the
one leading the Blessing After A Meal (see page 89, note 7). The second cup of wine is held
during the recital of Sheva Berachot by each person designated to recite a blessing.
All present respond on`¥ © as indicated.
:BãBáëì àøa ìkäL ,íìBòä C û§ ¦ ¨ ¨ Ÿ © ¤ ¨ ¨ ìî eðéäìà ,éé äzà ¤ «¤ «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨
(ïîà) ¥ ¨
(ïîà) ¥ ¨ :íãàä øöBé ,íìBòä C ¨ ¨ ¨ ¥ ¨ ¨ ìî eðéäìà ,éé äzà ¤ «¤ «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨
íãàä úà øöé øLà ,íìBòä C ¨ ¨ ¨ ¤ © ¨ ¤ £ ¨ ¨ ìî eðéäìà ,éé äzà ¤ «¤ «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨
ïéða epnî Bì ïé÷úäå ,Búéðáz úeîc íìöa ,Bîìöa ©§ ¦ «¤ ¦ ¦ § ¦ § ¦ § © § ¤ «¤ § § © §
(ïîà) ¥ ¨ :íãàä øöBé ,éé äzà Ceøa :ãr éãr ¨ ¨ ¨ ¥ ¨§ ¨ © ¨ © ¥£
:äçîNa dëBúì äéða õea÷a ,äø÷rä ìâúå NéNz ¨ § ¦ § ¨ § ¨ «¤ ¨ ¦ § ¨ ¨ £ ¨ ¥ ¨ § ¦ ¨ NBN
(ïîà) ¥ ¨ :äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa ¨ «¤ ¨ § ¦ © «¥ © § ¨§ ¨ © ¨
ïãr ïâa Eøéöé EçnNk ,íéáeäàä íérø çnNz ¤«¥ © § û§ ¦ § £ ¥ © § ¦ £ ¨ ¦ ¥ © © § çnN© ©
(ïîà) ¥ ¨ :älëå ïúç çnNî ,éé äzà Ceøa :íãwî ¨ © § ¨ ¨ © «¥ © § ¨§ ¨ © ¨ ¤ «¤ ¦
ïBNN àøa øLà ,íìBòä C ¨ ¨ ¨ ¤ £ ¨ ¨ ìî eðéäìà ,éé äzà ¤ «¤ «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨
äáäà ,äåãçå äöéc äpø äìéb ,älëå ïúç ,äçîNå ¨ £ © ¨ § ¤ § ¨ ¦ ¨ ¦ ¨ ¦ ¨ © § ¨ ¨ ¨ § ¦ §
,äãeäé éøra òîMé eðéäìà éé äøäî ,úeòøå íBìL äåçàå ¨ § ¥¨ § © ¨ ¦ «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨¥ § ¥§ ¨ ¨£ © §
ìB÷å ïúç ìB÷ ,äçîN ìB÷å ïBNN ìB÷ ,íéìLeøé úBöeçáe § ¨ ¨ ¨ § ¦ § ¨ ¦«¨ ¨ § û§
äzLnî íéørðe ,íútçî íéðúç úBìäöî ìB÷ ,älk ¥ § ¦ ¦ ¦ ¨ û§ ¨ ¨ ª ¥ ¦ ¨ £ £ § ¦ ¨ ©
(ïîà) ¥ ¨ :älkä ír ïúç çnNî ,éé äzà Ceøa :íúðéâð ¨ © © ¦ ¨ ¨ © «¥ © § ¨§ ¨ © ¨ ¨ ¨ ¦ §
The leader of the Blessing After A Meal recites the following blessing over the first cup:
:ïôbä éøt àøBa ,íìBòä C ¤«¨ © ¦ § ¥ ¨ ¨ ìî eðéäìà ,éé äzà ¤ «¤ «¥Ÿ ¡ ¨§ ¨ © Ceøa¨
(ïîà) ¥ ¨
The leader drinks at least 3.5 ounces. The two cups of wine are then mixed together. One
cup is given to the groom and the other to the bride. Groom and bride then drink from their
respective cups.
SHEVA BERACHOT —
a
THE SEVEN BLESSINGS FOR A WEDDING FEAST
The Sheva Berachot are recited upon the conclusion of the Blessing After A Meal in the
presence of the groom and bride (when accompanied by a quorum of ten men).
Two cups of wine are poured before the Blessing After A Meal. The first cup is held by the
one leading the Blessing After A Meal (see page 89, note 7). The second cup of wine is held
during the recital of Sheva Berachot by each person designated to recite a blessing.
All present respond Amen as indicated.
Transliteration, page 629.
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who
has created all things for His glory. (Amen)
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe,
Creator of man. (Amen)
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who
created man in His image, in the image [of His] likeness [He
fashioned] his form, and prepared for him from his own self an
everlasting edifice. Blessed are You, Lord, Creator of man. (Amen)
ùåù May the barren one [Jerusalem] rejoice and be happy at the
ingathering of her children to her midst in joy. Blessed are You,
Lord, who gladdens Zion with her children. (Amen)
çîù Grant abundant joy to these loving friends, as You bestowed gladness upon Your created being in the Garden of Eden
of old. Blessed are You, Lord, who gladdens the groom and bride.
(Amen)
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who
created joy and happiness, groom and bride, gladness, jubilation,
cheer, and delight; love, friendship, harmony, and fellowship.
Lord our God, let there speedily be heard in the cities of Judah
and in the streets of Jerusalem the sound of joy and the sound of
happiness, the sound of a groom and the sound of a bride, the
sound of exultation of grooms from under their chupah, and
youths from their joyous banquets. Blessed are You, Lord, who
gladdens the groom with the bride. (Amen)
The leader of the Blessing After A Meal recites the following blessing over the first cup:
êåøá Blessed are You, Lord our God, King of the universe, who
creates the fruit of the vine. (Amen)
The leader drinks at least 3.5 ounces. The two cups of wine are then mixed together. One
cup is given to the groom and the other to the bride. Groom and bride then drink from their
respective cups.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

THANK YOU FOR YOUR COMMENTS. SHALOM!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s